Guia TFG per a estudiants

Procediments dels TFGs. Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx


1º FASE: ELECCIÓ O ASSIGNACIÓ DE TUTOR

Per a poder triar tutor o sol·licitar que s’assigne un: s’ha de comptar amb un nombre de crèdits matriculats igual o superior a 180 ECTS (no cal estar matriculat del TFG) i haver superat totes les assignatures de 1r i 2n curs.

Quan es complisca amb estos requisits des de l’aplicació “Gestión del TFG”, que  es troba en l’accés personalizado,  es podrà:

Triar un tutor (MODEL A) : en este cas, s’ha de buscar un tutorament i directament en l’aplicació realitzar en “Gestión de propostes de TFG” la sol·licitud de tema i elecció del tutor. Esta elecció serà validada pel professor i acceptada pel vicedegà de la titulació. Este model A està obert tot l’any a excepció del període de sol·licitud d’assignació de tutor model B.

GUIA APLICACIÓ TFG_Estudiante MODEL A (Pdf)

Sol·licitar assignació de tema i tutor (MODEL B) : en este cas, s’ha de comprovar quines són les dates que la Facultat ha fixat en el “Calendario d’assignació de tutor” (generalment al novembre) . Pocs dies després, en la data que s’indique, caldrà sol·licitar les preferències de temes que estiguen disponibles. Transcorregut el dit termini s’assigna un tutor, per orde d’expedient i per orde de preferències. Quan s’assigne un tutor, ja es podrà contactar amb ell.

GUIA APLICACIÓ TFG_Estudiante MODEL B (Pdf)


2º FASE: MATRICULACIÓ

Per a poder efectuar la matrícula del TFG serà condició necessària estar matriculat de tots els crèdits pendents per a finalitzar els estudis, així com haver superat el 75 % dels crèdits del pla d’estudis, entre els que han d’estar inclosos necessàriament els que corresponguen als dos primers cursos de la titulació.

En el Calendari Acadèmic vénen establides les dates de matrícula del TFG, s’obrin quatre terminis a l’any (gener, març, juliol i setembre) . La matrícula s’ha de tramitar en el CEGECA i dóna dret a les dos convocatòries ordinàries de defensa en el mateix curs acadèmic (juny i setembre).

Per a optar a les convocatòries extraordinàries de desembre y/o febrer es deurà haurà de sol·licitar en les dates assenyalades en el Calendari Acadèmic, esta sol·licitud es pot tramitar en el CEGECA o a través de l’accés personal en l’assignatura de TFG.

Calendari Acadèmic


3º FASE: DEFENSA

Per a poder presentar el treball hi haurà dos convocatòries per curs, les ordinàries (juny i setembre) i les extraordinàries si se sol·liciten dins del termini i la forma escaient (desembre, febrer) en el període establit en el calendari acadèmic.

En les dates fixades per la Facultat en el calendari de defensa (es troben publicades en el blog de la titulació)  es tindrà que:

En l’aplicació de “Gestión del TFG” a la que s’accedix des de l’accés personalitzat, sol·licitar l’avaluació i pujar el treball (haurà d’incloure l’abstract i les paraules clau del TFG). S’acompanyarà la impressió de pantallazo del final del procés on apareix “La sol·licitud ha sigut tramitada” en la sol·licitud presentada en el CEGECA.

Entregar en el CEGECA o a través de la Seu Electrònica els documents següents:

Annex IV (document sol·licitud de defensa, omplit i firmat per l’alumne i per tutor)

El pantallazo imprés de l’aplicatiu on aparega “La sol·licitud ha sigut tramitada

La cessió de drets omplida i firmada per alumne.

Concretar amb el tutor dia, hora i lloc per a l’última sessió avaluativa.

GUIA SOL·LICITUD AVALUACIÓ TFG_Estudiante (Pdf)
ANNEX IV SOL·LICITUD DEFENSA TFG (Pdf)
BIBLIOTECA MODELO-DE-AUTORIZACIÓN-PARA-EL-DEPÓSITO-DE-TRABAJOS- ACADÉMICOS-UMH (Pdf)
Vídeo Tutorial Sol·licitud Defensa TFG (video descàrrega 14,7 MB)
Consultes altres Tfgs. PULSE L’ENLLAÇ PER A CONSULTAR EL REPOSADOR EN BIBLIOTEQUES DE TFG

Per a consultar dubtes sobre TFGs contacta amb la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Elx.